UTBILDNINGAR
OCH KURSER

Studeranderättslig standard för Kista folkhögskola 

2021-2022

Innehållsförteckning

 1. Information innan den studerande är antagen 

1.1 Mål med kursen

1.2 Huvudmannens profil

1.3 Statens syfte

1.4 Avgifter och kostnader under studietiden

1.5 Antagningsprinciper

1.6 Antagningsprocess

1.7 Intyg, behörigheter och studieomdöme 

1.8 Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning

1.9 Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska   

1.10 Former för studerandeinflytande 

1.11 Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan 

 

 1. Information vid kursstart

2.1 Kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter

2.2 Kursplan och schema/arbetsplan 

2.3 Terminstider och ledigheter 

2.4 Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen 

2.5 Frånvaroregler 

2.6 Rapporteringssystem till t ex CSN 

2.7 Avgiftsfri undervisning och egna kostnader

2.8 Försäkringar 

2.9 Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen 

2.10 Etiska regler och ansvar i samband med studier

2.11 Villkor för avstängning och avskiljande

2.12 Om en kurs ställs in

 

 1. Övrigt

3.1 Principer för arkivering och öppenhet

3.2 Utvärdering

3.3 FSR – Folkhögskolornas studeranderättsliga råd och deltagarinflytande

 

 • Information innan den studerande är antagen 

Kista folkhögskolas studeranderättsliga standard beskriver de rättigheter den studerande har hos oss och vilken informationsskyldighet vi har. Den studerande ska innan ansökan eller antagning till folkhögskolan ha tillgång till följande information. Mycket av innehållet i dokumentet finns publicerat på hemsidan under olika rubriker, där finns det också att skriva ut i sin helhet. 

1.1 Syfte med kurserna 
Allmän kurs syftar till att deltagaren ska uppnå grundläggande behörighet och förbereda sig för högre studier. Hur lång tid deltagaren behöver för att uppnå behörighet i de gymnasiegemensamma ämnena beror på hur mycket erfarenhet deltagaren har sedan tidigare. Normalt krävs ett till tre år. Kurser i SFI syftar till att nå grundläggande nivå eller SFI-betyg. Yrkesutbildningar ska ge goda yrkeskunskaper och öka chanserna för deltagaren på arbetsmarknaden. (Mer info www.folkhogskola.nu)

1.2 Huvudmannens profil
Kista folkhögskolas förening är huvudman för Kista folkhögskola. Föreningen är partipolitiskt obunden och har som ändamål att understödja och upprätthålla Kista folkhögskolas verksamhet. Föreningens ändamål är att främja kultur- och bildningsverksamhet för alla, med särskild inriktning på muslimer i Sverige i syfte att skapa en trygg utveckling för svensk-muslimsk identitet. 

 

1.3 Statens syfte
Folkhögskolans verksamhet finns reglerad i “Förordning om statsbidrag till folkbildningen” (2015:218) Enligt statens förordning är folkbildningens syfte att: 

 •  Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
 • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

 

Folkhögskolornas verksamhet kännetecknas av att vara fri och frivillig, deltagarstyrd, formad av egna utbildnings- ideologisk och innehållsmässigt profilerad, mångsidig i sitt verksamhets- och programutbud, samt flexibel.   
Regeringen har följande syften med statens bidrag till folkbildningen:


1.4 Avgifter och kostnader under studietiden 
Undervisning på folkhögskola är avgiftsfri, men skolan tar varje termin ut en materialavgift som delvis täcker kopiering, lån av läromedel, olycksfallsförsäkring, studiebesök, kulturevenemang med mera. Eventuella avgiftsbelagda aktiviteter som tillkommer är frivilliga.  Deltagaren står själv för kost, resor till och från skolan eller den plats där undervisningen ska bedrivas samt det material som förbrukas, t ex penna, block, läroböcker och dator. Terminsavgiften fastställs varje år och publiceras på hemsidan innan antagning till nästkommande kursstart. Terminsavgiften betalas i början på varje termin. Erlagd avgift återbetalas inte.

1.5 Antagningsprinciper 
Deltagare som inte har slutfört studier i grundskolan eller gymnasiet kan studera allmän kurs på grundskole- och/eller gymnasienivå. Hur lång tid som behövs för att uppnå behörigheten beror på tidigare studier och/eller arbetslivserfarenhet. Grunden för bedömningen är att den sökande ska ha möjlighet att fullfölja utbildningen med det stöd vi kan erbjuda. Intervjuande lärare har ett stort mandat och ansvar kring antagning av deltagare men rektor har det yttersta ansvaret.

 

Allmän kurs grundskolenivå  Kunskaperna i svenska ska motsvara svenska eller svenska som andraspråk påbörjad utbildning på grundskolenivå eller godkänt betyg i SFI D.

Allmän kurs gymnasienivå år 1  Kunskaperna i svenska ska motsvara svenska som andraspråk grundläggande. Vid osäkerhet testas den sökande av oss eller Vuxenutbildningscentrum .

Allmän kurs gymnasienivå år 2 Ett års studier på gymnasium eller folkhögskola. Alternativt ett års styrkt arbetslivserfarenhet (heltid) relaterat till tillräckliga kunskaper i svenska.

Allmän kurs gymnasienivå år 3 Två års studier på Komvux, gymnasium eller folkhögskola. Se även krav för år 2. Följande behörigheter är önskvärda: Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Samhällskunskap 1a1+1a2 och Naturkunskap 1a1. Undantag från behörighetskrav kan göras i särskilda fall.

Särskild kurs/yrkesutbildning. I de fall skolan anordnar Särskild kurs/ yrkesutbildning finns krav på särskilda behörigheter samt krav på lämplighet för yrket. Vilka krav som är aktuella publiceras på skolans hemsida inför aktuell ansökningsomgång.

    Vår skola vänder sig till alla, men beroende på gruppens storlek och behov tas hänsyn till följande:

Drogförbud
För alla sökande till Kista folkhögskola gäller drogförbud. Minst ett års drogfrihet (för socialpedagog gäller tre års drogfrihet) krävs för att kunna påbörja studier hos oss. Vid misstanke om missbruk kan skolan begära drogtest.  Referenser och nätverk kan kontaktas. Vid missbruk av droger kan deltagaren bli avstängd från skolan. 

Studieteknik
Förmågan att själv söka information samt analysera och bearbeta denna är en viktig ingrediens för att lyckas med studier på allmän kurs. Vi arbetar naturligtvis med studieteknik i klassrummet, men det är viktigt att den sökande är införstådd med vår pedagogiska modell. Motivation är också grunden och en förutsättning för att kunna arbeta enligt den. Frågor kring motivation ställs därför vid intervjutillfället. Om vi ser för stora hinder för att deltagaren ska lyckas med sina studier är vi restriktiva med antagning.

Social förmåga
Att studera på folkhögskola innebär bland annat att arbeta tillsammans och respektera varandras olikheter. På vår skola finns studerande med olika bakgrund vilket vi ser som en tillgång. Vi är noga med att alla respekterar alla människors lika värde och accepterar inte att någon diskriminerar eller blir diskriminerad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Deltagaren ingår i en sammanhållen klass och en stor del av våra studier bedrivs i grupp.

Närvaro
Kista folkhögskolas pedagogiska modell kräver fullständig närvaro. Blir frånvaron för hög kan deltagaren riskera att bli avskild. Se även punkt 2.6 för mer information om närvaroregler.

Interna ansökningar
Sökande till skolan blir antagen på ett år i taget. Även om den beräknade studietiden på skolan är längre än ett år måste man meddela fortsatta studier till kommande termin.  För att vara behörig att söka ska den sökande ha klarat skolans närvarokrav och ha godkända studieresultat.

1.6 Antagningsprocess
För att söka till oss använder man den digitala ansökan via vår hemsida. Om det av något skäl inte är möjligt att göra en digital ansöka så använder man en ansökningsblankett som finns att hämta i skolans reception.  Ansökan måste kompletteras med personbevis och betygskopior. Detta för att vi ska få en bild av den sökande och dennes mål med studierna. Exempel på dokument som ska bifogas ansökan är personligt brev, kopia av betyg/intyg från tidigare skolor och utbildningar, kopia av arbetsintyg från tidigare anställningar, personbevis (ej äldre än 3 månader). Antagning och beräknad studietid för att uppnå grundläggande behörighet är preliminär fram tills dokumentation över tidigare erfarenheter har lämnats in.

Antagning
När skolan tagit emot ansökan kontaktar vi den sökande för att boka en intervju. På intervjun får deltagaren berätta om sig själv, tidigare studier, arbeten och planer för framtiden. Vi informerar om skolan och kursen. Under intervjun diskuterar och bedömer man hur länge studierna ska pågå. Eventuellt genomför vi också ett test för att bedöma läs- och skrivförmåga. Till vissa kurser sker intervjun delvis i grupp med gemensam information men den sökande får även ett individuellt samtal med läraren. 
Efter intervjun får deltagaren brev med besked om han eller hon har antagits, har tilldelats reservplats eller inte är antagen. Deltagaren måste sedan bekräfta sin plats enligt instruktionerna i antagningsbrevet. Det är viktigt att du svara skolan och bekräftar din plats före angivet datum på antagningsbeskedet

Mer information om våra antagningskriterier finns på skolans hemsida

 

Sena ansökningar
Sena ansökningar behandlas i mån av plats. Sena återbud kan göra att det finns platser fram till kursstart. Har vi fortfarande lediga platser kvar på utbildningen så finns stor chans att bli antagen. Om man börjar i januari innebär det att man i så fall går ett så kallat omvänt läsår – börjar i januari och slutar i december, vilket kan  innebära att man startar med en ny klass i augusti.

 

1.7 Intyg, behörigheter och studieomdöme
Deltagaren kan få grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller högskolestudier genom att studera 1-3 år på folkhögskola. Hur lång tid som behövs beror på förkunskaper, behov och studieinsatser. En personlig studieplan formas efter tidigare studier och de behörigheter som ska uppnås. Den grundläggande behörigheten på allmänna kursen motsvarar godkänd-nivå i Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2, 3, Matematik 1a, Engelska 5 och 6, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Historia 1a1. Beroende på studiebakgrund och mål kan i vissa fall särskilda behörigheter uppnås. 

Studieomdöme – Allmän kurs
Deltagare som studerar på allmän kurs kan begära ett studieomdöme efter fullföljda studier. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av studieförmågan i samtliga ämnen och ger möjlighet att söka i folkhögskolekvoten till yrkeshögskola, högskola eller universitet. Studieomdömet samt vilka gymnasiegemensamma ämnen som uppnåtts redovisas i ”Intyg för högskolestudier”.

Intyg för högskolestudier – Allmän kurs
För att kunna söka till högskola behöver du ett särskilt intyg för högskolestudier. Intyget skrivs ut av skolan, och redovisar studieomdöme samt vilka gymnasiegemensamma ämnen som du uppnått behörighet i. 

 

 

1.8 Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning
Skolan arbetar aktivt för att erbjuda en anpassad, generös och trygg skolmiljö som minskar eller undanröjer hindren på vägen mot ett livslångt lärande. På Kista folkhögskola finns:

 

 • Deltidsanställd kurator 
 • Tillgång till studievägledare 
 • Deltidsanställd specialpedagog
 • Mentorer som  arbetar aktivt med socialpedagogiskt arbete
 • Aktivt och planenligt arbete med studie- och yrkesvägledning
 • Tillsammans med mentor upprättas en individuell studieplan
 • Regelbundna utvecklingssamtal

1.9 Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning
Det pedagogiska stödet innebär att Kista folkhögskola har:

 

 • Deltidsanställd kurator
 • Deltidsanställd specialpedagog
 • Tillgång till studie- och yrkesvägledning

 

1.10 Former för studerandeinflytande

Inflytande i klassrummet
Folkhögskolan utgår från de studerandes behov och förkunskaper. Vi vet att alla bär med sig värdefulla kunskaper och erfarenheter och har mycket att bidra med. Därför är det självklart att alla deltagare ska vara med och påverka studiernas utformning och innehåll.
    Vårt studiesätt går ut på att samtala, reflektera och dra slutsatser. Deltagaren får pröva, ta ställning och kritiskt granska den växande informationen från omvärlden samt träna sin förmåga att uttrycka sig på olika sätt, att söka och bearbeta information, och inte minst – att arbeta tillsammans med andra. Folkhögskoledeltagaren arbetar aktivt i studierna genom grupparbeten, studiebesök och olika presentationsformer.
    Varje deltagare har möjlighet till ett utvecklingssamtal  per termin. Här dokumenteras starka och mindre starka sidor i deltagarens utveckling och  behörigheter i olika ämnen. Detta följs upp under terminen.

Klassråd och studeranderåd
Varje vecka har alla klasser klassråd. Klassrådet är ett forum för deltagare att ta upp angelägna frågor kring studierna och skolan.  Klassrepresentanter deltar i folkhögskolans Studeranderåd. Studeranderådet  lämnar förslag på hur verksamheten på skolan kan förbättras. Skolmiljön inomhus, studiemiljön och pentryt är några områden där deltagarinflytande är ett viktigt inslag i skolans vardag.

 

1.11 Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan
Skolan är en drogfri plats och vi arbetar aktivt mot droger i alla former. Vi tillåter inte användning av droger inom skolans område eller att man studerar med pågående missbruk. Med droger avser vi alkohol, narkotika, anabola steroider eller annan stimulantia. Vid misstanke om drogmissbruk kan skolan begära drogtest. Vid vägran riskerar man att avskiljas från studierna. I samband med studieresa eller övriga aktiviteter som anordnas i skolans namn gäller drogfrihet under dygnets alla 24 timmar. Det är också rökförbud inom hela skolans område.
    Skolan ska vara en plats för lärande och personligt växande. Det förekommer att det till folkhögskolan söker sig deltagare som utifrån tidigare erfarenheter behöver stöd i frågor kring droger eller psykisk ohälsa.  Med denna utgångspunkt, tillsammans med skolans värdegrund, är det extra viktigt att skolan är en trygg plats där deltagarna kan arbeta i en studiemiljö som inte påverkas negativt av andra deltagares missbruk eller ohälsa. Detta är ett ansvar som delas av alla som vistas på skolan – deltagare och personal. 

Skolans riktlinje är att: 

 • antaga deltagare som har längre tid än ett års drogfrihet
 • ha som rutin att vid intervju och kursstart informera om skolans policy
 • förankra policyn genom återkommande samtal/tema under året
 • arbeta med gruppstärkande övningar som skapar ett öppet klassrumsklimat där man kan känna sig trygg i att lyfta frågor kring droger och ohälsa
 • erbjuda stödsamtal av kurator när riskbeteende uppmärksammas
 • att fatta beslut om avskiljning med hänvisning till punkt 1.11

 

Om någon uppträder uppenbart påverkad i skolan eller använder droger på skolan ska denne omedelbart avvisas från skolans område.Om någon misstänks använda eller hantera droger ska skolledning/skolhälsa informeras. Rektor ansvarar för utredning om åtgärder. Utredningen ska dokumenteras. Stödjande åtgärder beslutas i möjligaste mån i samförstånd med den berörda, t ex hjälp med professionella kontakter som behandlingsverksamheter eller socialtjänst. Sanktionerade åtgärder beslutas av rektor och kan vara skriftlig varning, tidsbegränsad avstängning och/eller avskiljning. Vid misstanke om pågående missbruk kan skolan begära drogtest. Vid vägran riskerar man att avskiljas från vidare studier.

Likaså, vid aggressivt och eller förnedrande uppträdande mot skolkamrater eller personal riskerar man att omedelbart avskiljas från skolan.

Respekt och frihet under ansvar
Medmänsklighet och tolerans för varandras olikheter är en grundläggande värdering hos oss. Man får vara den man är, om man också respekterar andra på skolan. Att studera på folkhögskola innebär frihet under ansvar, utveckling, nya upptäckter och möjligheter.

 

 • Information vid kursstart  

Kista  folkhögskolas studeranderättsliga standard beskriver de rättigheter den studerande har hos oss och vilken informationsskyldighet vi har. Den studerande ska i samband med kursstart ha tillgång till informationen nedan. Mycket av informationen i dokumentet finns publicerad direkt på skolans hemsida under olika rubriker, samt kan skrivas ut i sin helhet. 

2.1  Ansvarig lärares namn och kontaktuppgifter
Ansvarig lärares namn och e-postadress finns på skolans hemsida under respektive kurs. Lärarna för varje kurs presenterar sig de första dagarna och lämnar ut kontaktuppgifter. 

2.2  Kursplan och schema/arbetsplan
Schema delas ut de första dagarna på kursen. En studieplan upprättas med varje kursdeltagare i början av terminen.

 

2.3  Terminstider och ledigheter

Information om terminstider och ledigheter delas ut vid terminsstart

2.4  Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
Se punkt 1.7 

 

2.4.1 Grundläggande behörighet – Allmän kurs

     Genom att läsa på folkhögskolans Allmänna kurs kan du få behörighet till högskolestudier, yrkeshögskola och andra eftergymnasiala studier. För att få grundläggande behörighet krävs i regel ett till tre år på gymnasienivå. Hur lång tid som behövs beror dels på tidigare gymnasie- eller komvuxstudier, dels på vilka behörigheter du önskar uppnå. Den kortaste tiden du kan behöva läsa på folkhögskola för att uppnå grundläggande behörighet är ett läsår på Allmän kurs. Grundläggande behörigheten på allmän kurs motsvarar godkänd nivå i Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2, 3, Matematik 1a, Engelska 5 och 6, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Historia 1a1.

 

     Utöver att klara omfattningskravet behöver du också uppnå de behörigheter som finns inom innehållskraven. Se även punkt 1.7.

2.4.2 Särskild behörighet  
    Det kan finnas möjlighet att få behörighet utöver de ämnen som ingår i grundläggande behörighet från folkhögskola. Folkhögskolan prioriterar då de vanligast förekommande särskilda behörigheter som krävs för högskolestudier.
    Samhällskunskap 1b (1a1 + 1a2) samt Historia 1a2 ingår normalt i allmänna linjens tematiska studier. Särskilda behörigheter kan även i vissa fall fås i engelska och matematik.

2.4.3 Studieomdöme 
Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan den som studerar på Allmän kurs få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla lärare på skolan. Studieomdöme ges endast på allmänna kurser på gymnasienivå som är minst 30 veckor långa, det vill säga minst ett läsår. Studieomdömet samt vilka behörigheter som uppnåtts redovisas i ”Intyg för högskolestudier” som man får av skolan.
När man sätter omdöme beaktar man följande faktorer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

 Studieomdömet sätts med en sjugradig skala, 1 till 4 med tre mellansteg:
Utmärkt studieförmåga
3,5 Mycket god – Utmärkt studieförmåga
Mycket god studieförmåga
2,5 God – Mycket god studieförmåga
2    God studieförmåga
1,5 Mindre god – God studieförmåga
1   Mindre god studieförmåga

För att kunna vara jämförbara över hela landet ska genomsnittet av studieomdömena på skolan under ett läsår ligga inom intervallet 2.7 plus/minus 5 %. För genomsnittsberäkningen används de siffervärden som anges ovan. Detta innebär att det finns en begränsning på hur många studieomdömen som varje skola kan sätta på respektive skalsteg.

 

2.4.4 Urval till högskola/universitet
När folkhögskolestuderande söker till högskolan hamnar de i en egen urvalsgrupp vid ansökan. Denna kallas ibland för “folkhögskolekvoten”. Om inte antalet platser till högskolan räcker till för alla som söker så måste ett urval göras. De sökande placeras då i olika urvalsgrupper beroende på vilken skolform de kommer ifrån. Folkhögskolestuderande som har intyg om behörighet och ett studieomdöme utgör en egen urvalsgrupp i betygsurvalet och jämförs alltså bara med varandra vid ansökan till högskolan (BF-gruppen, ofta kallad folkhögskolekvoten).
    Platserna på högskolornas utbildningar fördelas i proportion till hur många som söker i respektive urvalsgrupp. Ju fler sökande det är från folkhögskolan, desto fler platser går till sökande därifrån. Då folkhögskolan är en liten skolform jämfört med andra skolformer så är antalet sökande till högskolan med folkhögskolebakgrund inte så stort – följdriktigt så blir antalet antagna genom den urvalsgruppen också mindre.
    Alla studerande som är behöriga, oavsett från vilken skolform de kommer, har dessutom möjlighet att antas till högskolan genom att göra högskoleprovet. Det är därför viktigt att den studerande på så sätt förstärker sina chanser.

2.4.5 Läsa in gymnasiebetyg på folkhögskola
Eftersom folkhögskolan inte ger betyg kan man inte sammanföra ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Man kan alltså inte höja betygsmedelvärdet från gymnasiet. Ämnen och kurser som man ej är godkänd i från gymnasieskolan, eller ej har läst, kan man läsa in i betydelsen att man kan bli behörig i dem. Folkhögskolan intygar då att deltagaren har kunskaper motsvarande godkänd nivå. För att styrka särskild behörighet kan man alltså kombinera folkhögskoleintyget med betygen från gymnasieskolan.
    Folkhögskolan har en egen väg till högskolan, det innebär att man kan bygga på och komplettera sina gymnasiestudier genom att studera på Allmän kurs på folkhögskola. Folkhögskolan gör en bedömning av den sökandes gymnasiebetyg och placerar in deltagaren på motsvarande nivå enligt folkhögskolans system. När deltagaren är klar med studierna får man ett intyg om grundläggande behörighet till högskolestudier. När man sedan söker till högskolan söker man på sitt studieomdöme och placeras i folkhögskolans urvalsgrupp. Har man grundläggande behörighet även från gymnasieskolan så placeras man också i urvalsgruppen för gymnasiebetyg. Går man från folkhögskola till Komvux kan viss betygssättning ske med folkhögskolans behörighetsintyg som underlag genom att Komvux validerar deltagarens kunskaper.

2.5  Frånvaroregler

Närvaro- och frånvaroregler
Folkhögskolan är en frivillig skolform som bygger på alla deltagares aktiva medverkan. Kista folkhögskolas pedagogiska modell ställer höga krav på närvaron. Frånvaro kan ge konsekvenser för fortsatt studerande vid skolan samt för studie-ekonomin. Utan tillräckligt antal närvarotimmar är deltagaren inte kvalificerad att gå vidare till nästa årskurs. För att erhålla intyg, omdöme och grundläggande behörighet krävs att närvaron inte understiger 80 %. Om närvaron understiger 80 % kan det innebära att man avskiljs från skolan och/eller inte kan tillgodoräkna sig tiden man studerat. Det kan också påverka deltagarens möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Stöd, regler och sanktioner vid för hög frånvaro
Målsättning för alla deltagare är 100 % närvaro i alla ämnen. Deltagaren har också tillgång till skolans digitala  närvarosystem, SchoolSoft  och har en egen skyldighet att hålla sig uppdaterad angående sin närvaro. Här ska deltagaren också själv anmäla frånvaro.

Upprepade sena ankomster, samt upprepad ströfrånvaro under del av dag leder till åtgärder, se skolans åtgärdsprogram nedan. All närvaro bokförs av respektive undervisande lärare.  Åtgärder vid sena ankomster, upprepad ströfrånvaro eller hög frånvaro. Vid samtliga steg erbjuds samtal med skolans kurator:
1. Information och samtal med mentor
2. Muntlig varning från mentor
3. Skriftlig varning från mentor
4. Skriftlig varning från skolledning och studiekontrakt
5. Avskiljning av rektor eller biträdande rektor

2.6  Rapporteringssystem till CSN  


Start och avbrott
Skolan meddelar varje antagning till CSN som i sin tur skickar information till deltagaren om hur ansökan om studiemedel går till. Informationen brukar komma inom en vecka. Därefter bör du som deltagare gå in på CSN:s hemsida och göra en ansökan. Kod för inloggning kan beställas på CSN:s hemsida eller så använder du din e-legitimation. Deltagaren måste alltså inte själv kontakta CSN för att söka studiemedel. All studiemedelsansökan sker via CSNs hemsida. I ansökan till CSN är det viktigt att noggrant fylla i korrekta uppgifter om studiebakgrund. Det kan annars ge konsekvenser för om man får det högre eller lägre bidraget. När deltagaren påbörjar sina studier rapporterar skolan startdatum till CSN. Deltagaren måste själv också göra en studieförsäkran (intyga att man börjat studera) för att utbetalningarna ska komma igång. Vid avbrott i förtid rapporterar skolan avbrottsdatumet, deltagaren måste även själv meddela avbrottsdatum till CSN för att det inte ska bli felaktiga utbetalningar eller förlora tid man är berättigad till inför kommande studier. 

Frånvaro
All frånvaro ska föranmälas till skolan. Vid för hög frånvaro eller om deltagaren varit borta från skolan mer än en månad utan giltig orsak riskerar denne att förlora din plats. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och ditt studiemedel avbryts och du riskerar även att bli återbetalningsskyldig. Vid föranmäld sjukdom, föranmäld frånvaro för vård av barn eller föranmäld vård av närstående. Är det sedan upp till CSN att i kommunikation med deltagaren och  bestämma om denne får behålla sina studiemedel under frånvaron.

Sjukdom
Om en deltagare blir sjuk måste han eller hon anmäla det i SchoolSoft samt till Försäkringskassan från första dagen. Försäkringskassan skickar en sjukförsäkran som deltagaren ska fylla i, skriva under och returnera. Efter en vecka  ska deltagaren skicka läkarintyg till skolan. Är deltagaren sjuk längre än 14 dagar ska läkarintyg skickas  till Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som godkänner sjukdomsperiod till CSN för att deltagaren ska få rätt att behålla studiemedel under sjukdomsperioden.

Vård av barn
Om deltagaren vårdar barn ska han eller hon anmäla detta på SchoolSoft första dagen och till CSN senast en vecka från och med första vårddagen.  Deltagare ska inom två veckor även lämna en skriftlig försäkran om detta till CSN. Försäkran ska visa under vilken tid vården har pågått samt om barnet fortfarande är sjukt. Om vårdperioden överstiger sju dagar krävs det ett läkarutlåtande/läkarintyg.

Studieresultat
Efter varje avslutad termin rapporterar skolan om deltagaren har studerat i normal takt eller inte. Utifrån denna bedömning beslutar CSN om deltagaren har godkända studieresultat eller ej samt om studiemedel kommer att betalas ut i framtiden. Om deltagaren inte har studerat i normal takt riskerar deltagaren att få studera utan medel från CSN. En närvaro om lägst 80 procent bedöms som normal studietakt av skolan. 

2.7  Avgiftsfri undervisning och egna kostnader

I förordningen om statsbidrag till folkbildningen §10, anges att undervisning vid folkhögskola ska vara avgiftsfri. Däremot kan skolan ta ut ersättning av de studerande för kost och logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel/material som skolan tillhandahåller. Se Folkbildningsrådets kriterier för avgiftsfri undervisning från och med läsåret 2010/2011. Folkhögskolan måste informera tydligt om vilka kostnader som är obligatoriska vid deltagande i skolans kurser. Sådan information ska finnas redan vid söktillfället. En detaljerad specifikation av samtliga kostnader ska kunna ges vid begäran. Om schablonavgifter, för t ex material, tas ut, ska det vara möjligt för den studerande att bedöma om det tillhandahållna materialet motsvarar avgiften.

Följande material och övriga kostnader som delvis täcks av terminsavgiften: kopierat material, filmvisning, lån av viss kurslitteratur, studiebesök, delar av eventuell studieresa. Övrigt som deltagaren har behov av står han eller hon för själv.
    Se även punkt 1.4

 

2.8  Försäkringar 

 

Kista folkhögskola har tecknat deltagarförsäkring i Länsförsäkringar som gäller dygnet runt. Observera att detta är en olycksfallsförsäkring och gäller enbart vid olycka. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig händelse. Försäkringen gäller inte för personlig egendom som t ex pengar, mobiltelefoner, kläder, busskort m.m.  Vid inbrott i förvaringsskåp eller liknande utgår ingen ersättning. Vid frågor om försäkringen eller vid anmälan av skada ring 08-588 427 00. Kista folkhögskolas kundnummer på Länsförsäkringar är: 0445343-001.

 

2.9  Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen 

Skolans lokaler är tillgängliga under ordinarie undervisningstid. Vid skolstart får deltagaren ta del av regler om användning av datorer i skolan,  vilket i korthet innebär att inte använda eller sprida kränkande eller diskriminerande innehåll via Internet, e-post eller sociala medier. Man får heller inte dölja sin användaridentitet, ladda ner program utan tillstånd eller program som är otillåtna.

2.10  Regler och ansvar i samband med studier 

Deltagare vid Kista folkhögskola ska:
   

 • Följa närvarokraven
 • Anmäla all eventuell frånvaro i SchoolSoft
 • Betala skolans avgifter i tid
 • Inte kopiera andras texter, uppsatser eller på annat sätt fuska
 • Göra och lämna in alla uppgifter i ClassRoom
 • Inte röka på skolans område
 • Inte använda alkohol och droger under skoltid eller i samband med skolaktiviteter
 • Inte ha ett pågående missbruk, och lämna drogtest vid misstanke om missbruk
 • Införskaffa en egen dator
 • Inte uppträda kränkande mot andra deltagare eller skolans personal
 • Gemensamt medverka till att städa och underhålla skolans klassrum, pentry och andra gemensamhetslokaler.

 

2.11   Villkor för avstängning och avskiljande  

Om en deltagare bryter mot skolans regler vidtar skolan åtgärder. Om ingen förbättring sker i närvaro eller förhållningssätt trots varningar har skolan rätt att tidsbestämt stänga av eller avskilja deltagaren från vidare studier. All personal på skolan arbetar aktivt med att reglerna nedan följs. Skolan har en likabehandlingsplan.

 • Du får inte ha mindre än 80% närvaro på lektioner, temadagar, studiebesök, aktivitetsdagar och dylikt
 • Du ska fullfölja alla arbetsuppgifter som lärarna ger dig (är det något som du upplever problematiskt så kan du tala med läraren eller annan personal)
 • Det är absolut förbjudet att kopiera texter från internet eller annan plats och lämna till läraren så som det vore du själv som har skrivit texten.
 • Det är absolut förbjudet att, i samband med; antagning, pågående studier eller avslutning av studier, lämna in oriktiga betyg, arbetsintyg eller andra dokument som kan påverka skolans beslut. Urkundsförfalskning kan leda till avstängning och polisanmälan.
 • Du får inte kränka någon fysiskt (genom t ex slag, knuffar eller annan ovälkommen fysisk beröring)
 • Du får inte kränka någon verbalt t ex hota eller använda könsord, rasistiska tillmälen eller ge ovälkomna kommentarer om utseende)
 • Du får inte kränka någon psykosocialt (frysa ut någon eller sprida rykten)
 • Du får inte kränka någon med hjälp av andra medier (klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms, sociala medier mm)
 • Det är naturligtvis också förbjudet att använda våld eller hota med våld

2.12 Om en kurs upphör eller ställs in 

Om en kurs av någon anledning inte kan startas eller upphör kommer kursdeltagaren att informeras muntligt och/eller skriftligt i så god tid som möjligt och om möjligt erbjudas plats på annan liknande kurs. 

 • Övrigt 

3.1 Principer för arkivering och öppenhet

Ansökningshandlingar för sökande som inte antagits sparas i skolans arkiv i 3 år, därefter kasseras de.  Ansökningshandlingar och studerande handlingar för deltagare som studerat på allmän kurs sparas i skolans arkiv och kan begäras ut när som helst.  Ansökningshandlingar för särskilda kurser kasseras efter avslutad kurs.

3.2  Utvärdering
Skolan genomför under vårterminen en enkät där alla områden från lokaler, personal till egen utveckling och inflytande utvärderas. I de områden som visat sig få lägre omdömen  görs ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med dessa punkter.  Efter varje termin och temaperiod görs utvärderingar som syftar till att förbättra kursinnehållet och att deltagarna ska få möjlighet att påverka kommande studier. 

3.3  FSR – Folkhögskolornas studeranderättsliga råd och deltagarinflytande
För att stärka de studerandes rättsliga ställning inom folkhögskolan inrättades ett studeranderättsligt råd (FSR) 1 jan 2011. Rådet har till uppgift att stärka de folkhögskolestuderandes rättsliga ställning. Kista folkhögskolas styrelse har fattat beslut att ansluta skolan till FSR. Studeranderätten regleras dels av centralt fastställda dokument och dels av riktlinjer som skolan själv utformat och som den förbinder sig att följa.  Kista folkhögskolas styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten på skolan. FSR prövar ärenden mot folkhögskolans egna regler och villkor. Studerande vid folkhögskolekurser som är längre än femton dagar kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag:
Information innan den studerande är antagen
Information vid kursstart
Deltagarinflytande och studeranderätt
Avgiftsfri undervisning
Intyg
Om en kurs upphör eller ställs in
Utvärdering
Försäkringar
Disciplinära åtgärder
Arkiv- och sekretessregler

Överklagande av skolans beslut och anmälan till FSR
Som enskild studerande på Kista folkhögskola ska man i första hand vända sig till sin mentor med klagomål eller synpunkter, därefter till skolledningen. Om den studerande inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av ärendet ska han eller hon vända sig skolans styrelse. Om den studerande efter att ha vidtagit alla nämnda steg och fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan hon eller han göra en skriftlig anmälan till FSR med sitt klagomål. Dit kan folkhögskolestuderande vända sig oavsett om skolan är ansluten till FSR eller ej. Anmälan ska ha kommit in senast inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen. Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

Se även nedanstående länkar om studeranderätt:

https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/att-studera-pa-folkhogskola/studeranderatt/